Loading...

Cliëntenraad

Cliëntenraad

Een cliëntenraad is een advies- en medezeggenschapsorgaan dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van de patiënten van OAPD. De raad kan gevraagd en ongevraagd adviseren over alle voor patiënten relevante aspecten binnen de praktijk. De raad kan hiervoor in overleg gaan met medewerkers en/of bestuurders van de praktijk. Oogartsenpraktijk Delfand (OAPD) heeft een cliëntenraad bestaande uit vier leden. De raad wordt voorgezeten door ir. C.J. Lau.

Rechten en verantwoordelijkheden

De cliënten raad heeft recht op informatie, recht op overleg, recht om te adviseren, recht van instemming, recht op enquête bij wanbeleid en recht om een bestuurslid RvT voor te dragen. De rechten en verantwoordelijkheden van een cliëntenraad zijn wettelijk vastgelegd in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).

Het zwaartepunt van de werkzaamheden van de cliëntenraad ligt op het vlak van de patiënttevredenheid. De directie hoort graag vanuit de cliëntenraad hoe deze kijkt naar de kwaliteit van het zorgaanbod, veiligheid en hoe wordt omgegaan met klachten en privacy.

Activiteiten

De cliëntenraad ondersteunt de directie en medewerkers van Oogartsenpraktijk Delfland. Dit doet de raad voornamelijk door minimaal jaarlijks bijeen te komen. Naast de jaarlijks terugkerende verslagleggings- en adviserende taken kan de raad ook een focusonderwerp bespreken zoals het patiënttevredenheidsonderzoek, de spreekuurstructuur of klachten.

De leden van de raad zijn ook direct aanspreekbaar door patiënten bij algemene vragen over en/of opmerkingen richting OAPD. Omdat de raad in rechtstreeks contact staat met de directie kunnen de leden, indien gewenst, optreden als intermediair naar OAPD. NB voor individuele klachten mbt uw bezoek aan of de verleende zorg door OAPD kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris van OAPD Mw. J. Peters (j.peters@oapd.nl).

De cliëntenraad vergadert jaarlijks in het tweede kwartaal. De laatste vergadering vond plaats op 3 juni 2024 (notulen). De volgende vergadering is gepland op 22 mei 2025 (of eerder als daar een aanleiding toe is). Alle cliënten van Oogartsenpraktijk Delfland kunnen agendapunten insturen tot uiterlijk 31 maart 2025 via e-mail.

Zoekt u contact met de cliëntenraad, dan kan dit via email: clientenraadOAPD@gmail.com

Laatste update: 12 juni 2024