Loading...

Cliëntenraad

Cliëntenraad

Een cliëntenraad is een advies- en medezeggenschapsorgaan dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van de patiënten van OAPD. De raad kan gevraagd en ongevraagd adviseren over alle voor patiënten relevante aspecten binnen de praktijk. De raad kan hiervoor in overleg gaan met medewerkers en/of bestuurders van de praktijk. Oogartsenpraktijk Delfand (OAPD) heeft een cliëntenraad bestaande uit vier leden. De raad wordt voorgezeten door ir. C.J. Lau.

Rechten en verantwoordelijkheden

De cliënten raad heeft recht op informatie, recht op overleg, recht om te adviseren, recht van instemming, recht op enquête bij wanbeleid en recht om een bestuurslid RvT voor te dragen. De rechten en verantwoordelijkheden van een cliëntenraad zijn wettelijk vastgelegd in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).

Het zwaartepunt van de werkzaamheden van de cliëntenraad ligt op het vlak van de patiënttevredenheid. De directie hoort graag vanuit de cliëntenraad hoe deze kijkt naar de kwaliteit van het zorgaanbod, veiligheid en hoe wordt omgegaan met klachten en privacy.

Activiteiten

De cliëntenraad ondersteunt de directie en medewerkers van Oogartsenpraktijk Delfland. Dit doet de raad voornamelijk door minimaal jaarlijks bijeen te komen. Naast de jaarlijks terugkerende verslagleggings- en adviserende taken kan de raad ook een focusonderwerp bespreken zoals het patiënttevredenheidsonderzoek, de spreekuurstructuur of klachten.

De leden van de raad zijn ook direct aanspreekbaar door patiënten bij algemene vragen over en/of opmerkingen richting OAPD. Omdat de raad in rechtstreeks contact staat met de directie kunnen de leden, indien gewenst, optreden als intermediair naar OAPD. NB voor individuele klachten mbt uw bezoek aan of de verleende zorg door OAPD kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris van OAPD Mw. J. Peters (j.peters@oapd.nl).

Zoekt u contact met de cliëntenraad, dan kan dit via email: clientenraadOAPD@gmail.com

Laatste update: 13 september 2022